Home Groups People Contact Join us

ChunHua Xu

Prof. Chunhua Xu

SM04
Associate professor
CAS Key Laboratory of Soft Matter and Biological Physics,
Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences,
Tel: (86)10-82648122, Email:xch@iphy.ac.cn

 

1996/9 - 2000/6, Undergraduate, Sichuan University
2000/9 - 2005/6, PhD student, China Agricultural University
2005/7 - 2007/7, Postdoctoral fellow, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences
2009/3 - 2010/7, research associate, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences
2010/7 to now, associate professor, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

Main Research Field:
Single molecular research on biophysics. We are focused on the molecular mechanisms of DNA helicases and homologous recombination mediated by recombinase. Magnetic tweezers and single molecular fluorescent technologies are the main methods.

Publications:

  1. Yu-Wei Zhang,Da-Guan Nong,Shuo-Xing Dou,Wei Li,Yan Yan,Xu-Guang Xi,Chun-Hua Xu(*),Ming Li(*),Iterative homology checking and non-uniform stepping during RecA-mediated strand exchange,Biochemical and Biophysical Research Communications,2016,478(3):1153~1157
  2. Wang, Shuang,Qin, Wei,Li, Jing-Hua,Lu, Ying,Lu, Ke-Yu,Nong, Da-Guan,Dou, Shuo-Xing,Xu, Chun-Hua(*),Xi, Xu-Guang(*),Li, Ming,Unwinding forward and sliding back: an intermittent unwinding mode of the BLM helicase,Nucleic Acids Research,2015,43(7):3736~3746
  3. Wang Shuang,Zheng Hai-Zi,Zhao Zhen-Ye,Lu Yue,Xu Chun-Hua(*),A pair of high resolution magnetic tweezers with illumination of total reflection evanescent field and its application in the study of DNA helicases,Acta Physica Sinica,2013,62(16)
  4. Pang Zhe,Wang Shuang,Li Hui,Xu Chun-Hua(*),Li Ming,A Study on the Mechanism of RecA in Homologous Recognition by Using Single Molecule Fluorescence Tracking,Acta Physica Sinica,2012,61(21):218701~218701
  5. Li, Ying,Qian, Zhenyu,Ma, Li,Hu, Shuxin,Nong, Daguan,Xu, Chunhua,Ye, Fangfu,Lu, Ying(*),Wei, Guanghong(*),Li, Ming(*),Single-molecule visualization of dynamic transitions of pore-forming peptides among multiple transmembrane positions,Nature Communications,2016,7
  6. Li, Jing-Hua,Lin, Wen-Xia,Zhang, Bo,Nong, Da-Guan,Ju, Hai-Peng,Ma, Jian-Bing,Xu, Chun-Hua,Ye, Fang-Fu,Xi, Xu Guang,Li, Ming,Lu, Ying(*),Dou, Shuo-Xing(*),Pif1 is a force-regulated helicase,Nucleic Acids Research,2016,44(9):4330~4339
  7. Guo, HL,Xu, CH,Liu, CX,Qu, E,Yuan, M,Li, ZL,Cheng, BY,Zhang, DZ(*),Mechanism and dynamics of breakage of fluorescent microtubules,Biophysical Journal,2006,90(6):2093~2098
The Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences P.O.Box 603,Beijing 100190,China
Tel:86-10-826565 Fax:86-10-82640224 email: sfmatter@aphy.iphy.ac.cn
© Copyright The Institute of Physics